Lohn


Lohn

Lohn, s. Arbeitslohn.


http://www.zeno.org/Brockhaus-1911. 1911.

Synonyme: